Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Đề thi tốt nghiệp’ Category

Đề thi tốt nghiệp thực hành tháng 7 năm 2012:

 1. CaoDang_CongNghePhanMem_De1
 2. CaoDang_CongNghePhanMem_De2
 3. CaoDang_CongNgheMang_De1
 4. CaoDang_CongNgheMang_De2
 5. TrungCap_CongNgheWeb_De1
 6. TrungCap_CongNgheWeb_De2
 7. TrungCap_CongNgheMang_De1
 8. TrungCap_CongNgheMang_De2
Advertisements

Read Full Post »

Đề thi tốt nghiệp thực hành đợt 2 – Ngày 01.11.2011

 1. DeThiTotNghiep_CaoDang_Software_De1_01112011
 2. DeThiTotNghiep_CaoDang_Software_De2_01112011
 3. DeThiTotNghiep_CaoDang_Network_De1_01112011
 4. DeThiTotNghiep_CaoDang_Network_De2_01112011
 5. DeThiTotNghiep_TrungCap_Software_De1_01112011
 6. DeThiTotNghiep_TrungCap_Software_De2_01112011
 7. DeThiTotNghiep_TrungCap_Network_De1_01112011
 8. DeThiTotNghiep_TrungCap_Network_De2_01112011
 9. DeThiTotNghiep_TrungCap_Web_De1_01112011
 10. DeThiTotNghiep_TrungCap_Web_De2_01112011

Read Full Post »

 1. Môn Chính trị: Khoa Lý luận Chính trị sẽ nhập điểm vào EDU
 2. Môn lý thuyết (trắc nghiệm): Phòng Khảo thí sẽ nhập điểm vào EDU
 3. Môn thực hành:

SV có nhu cầu phúc khảo thực hành nộp đơn tại cô Trang giáo vụ từ nay đến hết ngày thứ Bảy 23.07.2011

Read Full Post »

 1. DTTN_TH_2011_Dot1_CaoDang_CongNghePhanMem_de1_13072011
 2. DTTN_TH_2011_Dot1_CaoDang_CongNghePhanMem_de2_13072011
 3. DTTN_TH_2011_Dot1_CaoDang_CongNgheMang_de1_13072011
 4. DTTN_TH_2011_Dot1_CaoDang_CongNgheMang_de2_13072011
 5. DTTN_TH_2011_Dot1_TrungCap_CongNgheWeb_de1_13072011
 6. DTTN_TH_2011_Dot1_TrungCap_CongNgheWeb_de2_13072011
 7. DTTN_TH_2011_Dot1_TrungCap_CongNgheMang_de1_13072011
 8. DTTN_TH_2011_Dot1_TrungCap_CongNgheMang_de2_13072011
 9. DTTN_TH_2011_Dot1_TrungCap_CongNghePhanMem_de1_13072011
 10. DTTN_TH_2011_Dot1_TrungCap_CongNghePhanMem_de2_13072011

Read Full Post »

 1. DeThiTotNghiep_CaoDangNghe_SoftwareEngineering_dot3
 2. DeThiTotNghiep_CaoDangNghe_NetworkTechnology_dot3
 3. DeThiTotNghiep_TrungCap_SoftwareEngineering_dot3
 4. DeThiTotNghiep_TrungCap_NetworkTechnology_dot3

Read Full Post »

Cao đẳng: Công nghệ Phần mềm và Công nghệ Mạng

 1. TN_CD_Dot2_CNPM
 2. TN_CD_Dot2_Mang_De1
 3. TN_CD_Dot2_Mang_De2

Trung cấp: Công nghệ Phần mềm và Công nghệ Mạng

 1. TN_TC_Dot2_CNPM
 2. TN_TC_Dot2_Mang_De1
 3. TN_TC_Dot2_Mang_De2

Read Full Post »

 1. DeThi1
 2. DeThi2

Read Full Post »