Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘ĐHTH7’ Category

ĐHTH7CLT – Danh sách chia nhóm thực hành – học kỳ 3:

 1. DHTH7CLT_HK3_DoAnHocPhan2
 2. DHTH7CLT_HK3_DoHoaMayTinh_01_ChiaNhomThucHanh
 3. DHTH7CLT_HK3_DoHoaMayTinh_02_ChiaNhomThucHanh
 4. DHTH7CLT_HK3_KienTrucVaThietKePhanMem_01_ChiaNhomThucHanh
 5. DHTH7CLT_HK3_KienTrucVaThietKePhanMem_02_ChiaNhomThucHanh
 6. DHTH7CLT_HK3_KiemThuVaDamBaoChatLuongPhanMem_01_ChiaNhomThucHanh
 7. DHTH7CLT_HK3_KiemThuVaDamBaoChatLuongPhanMem_02_ChiaNhomThucHanh

SV nộp phiếu đăng ký Đồ án học phần 2 cho thầy Võ Ngọc Tấn Phước từ nay đến hết ngày 09.06.2012. From đăng ký – download

Advertisements

Read Full Post »

Sinh viên các lớp Đại học Tin học 6ABCD và 7ABC download, điền phiếu đăng ký chuyên ngành và nộp cho cô Trang giáo vụ từ nay đến thứ Bảy 11.02.2012.

Mẫu phiếu đăng ký chuyên ngành – download

Tài liệu giới thiệu tổng quan về các ngành của Tin học – download

Danh sách các lớp ĐHTH6ABCD và ĐHTH7ABC hiện tại:

 1. DHTH6A_CS_12012012
 2. DHTH6B_IT_12012012
 3. DHTH6C_IT_12012012
 4. DHTH6D_SE_12012012
 5. DHTH7A
 6. DHTH7B
 7. DHTH7C

Read Full Post »

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2011/2012 – download

Read Full Post »

Từ nay, sinh viên Tin học xem thông báo tại blog này

 • Đại học Tin học khóa 4, 5, 6, và 7
 • Cao đẳng Tin học khóa 11, 12, và 13
 • Cao đẳng nghề Tin học khóa 3, 4, và 5
 • Trung cấp Tin học khóa 38 và 39
 • Trung học Tin học khóa 36
 • Tất cả các lớp Đại học liên thông 1.5 năm
 • Tất cả các lớp Đại học liên thông 3 năm
 • Tất cả các lớp liên thông vừa học vừa làm
 • Tất cả các lớp Cao đẳng liên thông K9, K10

Read Full Post »