Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Lịch thi – Kết quả thi’ Category

Kết quả thi ngày thứ Ba 24.07.2012:

 1. DHTH5TLT_TiengAnhChoTinHoc2_CK_24072012
 2. TCTH39ABCDE_HeCoSoDuLieu_Lan1_24072012
 3. NCTH5ABCDE_CauTrucRoiRac_Lan1_24072012
 4. CDTH12K_NCTH4K_113401402_CongNghePhanMem_CK_24072012
Advertisements

Read Full Post »

Kết quả thi ngày thứ Hai 23.07.2012:

 1. DHTH7_210114507_KienTrucMayTinh_CK_24072012
 2. DHTH7_210114506_KienTrucMayTinh_CK_23072012
 3. CDTH12BC_NCTH4BC_113406101_113406102_CongNgheMangKhongDay_CK_23072012
 4. CDTH12A_NCTH4A_113401401_CongNghePhanMem_CK_23072012

Read Full Post »

Kết quả thi ngày thứ Bảy 21.07.2012:

 1. DHTH7_210114901_210114902_210114905_CauTrucRoiRac2_CK_21072012
 2. NCTH5LT_153405601_QuanTriLinuxNangCao_CK_21072012

Read Full Post »

ĐHTH3TLT – Lịch thi học phần Phân tích và Thiết kế hệ thống – download

Danh sách SV dự thi – download

GV: ThS. Nguyễn Thị Cẩm Hương.

Read Full Post »

Kết quả thi ngày thứ Sáu 20.07.2012:

 1. DHTH7DELT_223420201_223420202_LapTrinhMaNguonMo_20072012
 2. NCTH5LT_153403701_BaoMatHeThongThongTin_19072012

Read Full Post »

ĐHTH7DELT – Kết quả thi ngày thứ Ba 17.07.2012:

Read Full Post »

Kết quả thi ngày thứ Bảy 14.07.2012:

 1. CDTH10ABLT_123400802_HeDieuHanh_GK_(14072012
 2. NCTH5LT_153405101_ThietKeHeThongMang_CK_14072012

Read Full Post »

Older Posts »