Feeds:
Posts
Comments

ĐHTH – Danh sách SV được dự thi cuối kỳ:

 1. DHTH4A_BaoMatHTTT
 2. DHTH4B_BaoMatHeThongThongTin_210103404_DuThiCuoiKy
 3. DHTH7A_CauTrucRoiRac2_210114901_DuThiCuoiKy
 4. DHTH7B_CauTrucRoiRac2_210114902_DuThiCuoiKy
 5. DHTH7C_CauTrucRoiRac2_210114905_DuThiCuoiKy
 6. DHTH7D_CauTrucRoiRac2_210114906_DuThiCuoiKy
 7. DHTH6A_HeDieuHanh
 8. DHTH6B_HeDieuHanh_210112802_DuThiCuoiKy
 9. DHTH6C_HeDieuHanh
 10. DHTH6D_HeDieuHanh_210112804_DuThiCuoiKy
 11. DHTH7A_KienTrucMayTinh_210114504_DuThiCuoiKy
 12. DHTH7B_KienTrucMayTinh_210114505_DuThiCuoiKy
 13. DHTH7C2_KienTrucMayTinh_210114506_DuThiCuoiKy
 14. DHTH7B_KienTrucMayTinh_210114507_DuThiCuoiKy
 15. DHTH7C1_KienTrucMayTinh_210114508_DuThiCuoiKy
 16. DHTH7D_KienTrucMayTinh_210114509_DuThiCuoiKy
 17. DHTH4_LapTrinhWindowsNangCao_210112012_DuThiCuoiKy
 18. DHTH6A_MangCanBan_210114701_DuThiCuoiKy
 19. DHTH6B_MangCanBan_210114702_DuThiCuoiKy
 20. DHTH6C_MangCanBan_210114703_DuThiCuoiKy
 21. DHTH6D_MangCanBan_210114704_DuThiCuoiKy
 22. DHTH5A_PhanTichVaThietKeGiaiThuat_210111101_DuThiCuoiKy
 23. DHTH5B_ThietKeVaPhatTrienGiaoDien_210115801_DuThiCuoiKy
 24. DHTH5C_ThietKeVaPhatTrienGiaoDien_210115802_DuThiCuoiKy
 25. DHTH5C_ThuNhanYeuCau
 26. DHTH5A_TriTueNhanTao_210111501_DuThiCuoiKy
 27. DHTH5B_YeuToConNguoi
 28. DHTH5C_YeuToConNguoi
Advertisements

Cao đẳng (tín chỉ) – Danh sách SV được dự thi cuối kỳ:

 1. CDTH13A_CauTrucRoiRac_113400301_DuThiCuoiKy
 2. CDTH13B_CauTrucRoiRac_113400302_DuThiCuoiKy
 3. CDTH12B_CongNgheMangKhongDay_113406101_DuThiCuoiKy
 4. CDTH12C_CongNgheMangKhongDay_113406102_DuThiCuoiKy
 5. CDTH12A_CongNghePhanMem_113401401_DuThiCuoiKy
 6. CDTH12A_LapTrinhJavaNangCao_113402401_DuThiCuoiKy
 7. CDTH12A_LapTrinhWindows_113402101_DuThiCuoiKy
 8. CDTH12A_PhanTichThietKeHeThong_113401701_DuThiCuoiKy
 9. CDTH12B_QuanTriWindowsServer_113405301_DuThiCuoiKy
 10. CDTH12C_QuanTriWindowsServer_113405302_DuThiCuoiKy
 11. CDTH11B_SwitchingAndRouting_113406801_DuThiCuoiKy
 12. CDTH12B_KienTrucMang
 13. CDTH12B_QuanTriLinux_113406301_DuThiCuoiKy
 14. CDTH12C_KienTrucMang
 15. CDTH12C_QuanTriLinux_113406302_DuThiCuoiKy

NCTH5 – Danh sách SV được dự thi cuối kỳ:

 1. NCTH5A_CauTrucRoiRac_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 2. NCTH5B_CauTrucRoiRac_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 3. NCTH5C_CauTrucRoiRac_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 4. NCTH5D_CauTrucRoiRac_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 5. NCTH5E_CauTrucRoiRac_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 6. NCTH5K_CauTrucRoiRac_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy

TCTH39 – Danh sách SV được dự thi cuối kỳ:

 1. TCTH39A_GiaoDucPhapLuat_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 2. TCTH39A_HeCoSoDuLieu_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 3. TCTH39A_ThietKeWeb1_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 4. TCTH39A_MangMayTinh_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 5. TCTH39B_GiaoDucPhapLuat_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 6. TCTH39B_HeCoSoDuLieu_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 7. TCTH39B_MangMayTinh_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 8. TCTH39B_ThietKeWeb1
 9. TCTH39C_GiaoDucPhapLuat_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 10. TCTH39C_HeCoSoDuLieu_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 11. TCTH39C_MangMayTinh_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 12. TCTH39C_ThietKeWeb1_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 13. TCTH39D_GiaoDucPhapLuat_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 14. TCTH39D_HeCoSoDuLieu_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 15. TCTH39D_MangMayTinh_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 16. TCTH39D_ThietKeWeb1_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 17. TCTH39E_GiaoDucPhapLuat_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 18. TCTH39E_HeCoSoDuLieu_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 19. TCTH39E_MangMayTinh_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 20. TCTH39E_ThietKeWeb1_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy

NCTH4 – Danh sách SV được dự thi cuối kỳ

 1. NCTH4A_CongNghePhanMem_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 2. NCTH4A_LapTrinhJavaNangCao_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 3. NCTH4A_LapTrinhWindows_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 4. NCTH4A_PhanTichThietKeHeThong
 5. NCTH4B_QuanTriWindowsServer_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 6. NCTH4B_QuanTriLinux_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 7. NCTH4B_KienTrucMang_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 8. NCTH4B_CongNgheMangKhongDay_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 9. NCTH4C_QuanTriWindowsServer_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 10. NCTH4C_QuanTriLinux_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 11. NCTH4C_KienTrucMang_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 12. NCTH4C_CongNgheMangKhongDay_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 13. NCTH4K_CNPM
 14. NCTH4K_Java2
 15. NCTH4K_LapTrinhWindows_DanhSachSVDuocDuThiCuoiKy
 16. NCTH4K_PhanTichThietKeHeThong

Kết quả thi ngày thứ Hai 23.07.2012:

 1. DHTH7_210114507_KienTrucMayTinh_CK_24072012
 2. DHTH7_210114506_KienTrucMayTinh_CK_23072012
 3. CDTH12BC_NCTH4BC_113406101_113406102_CongNgheMangKhongDay_CK_23072012
 4. CDTH12A_NCTH4A_113401401_CongNghePhanMem_CK_23072012

Kết quả thi ngày thứ Bảy 21.07.2012:

 1. DHTH7_210114901_210114902_210114905_CauTrucRoiRac2_CK_21072012
 2. NCTH5LT_153405601_QuanTriLinuxNangCao_CK_21072012